Samenwerkings- en verwerkersovereenkomst

De ondergetekenden:
I. De PARTIJ zoals genoemd in het registratieformulier geuploade kopie Kvk verbonden aan deze samenwerkingsovereenkomst bevestigt door de tekeningsbevoegde waarvan de legitimatie eveneens is geupload in het registratieformulier op https://positiefwonen.nl/login.

II. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid POSITIEF WONEN B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Rosmalen, (5241 AA) aan de Tuinstraat 6, die ter zake rechtsgeldig wordt vertegenwoordigd door haar bestuurder de heer CF Emans (hierna te noemen: “Positief Wonen” of “wij”);

(PARTIJ) en Positief Wonen worden gezamenlijk ook aangeduid als “Partijen”

Waarom deze Overeenkomst?

Onze samenwerking is gericht op de begeleiding en uitvoering van het administratieve en operationele proces rondom verduurzaming (advies, uitvoer en EPA energielabels) en om samen te zorgen voor een optimale dienstverlening aan de klant. Daarover maken wij in deze samenwerkings- en verwerkersovereenkomst (de Overeenkomst) heldere afspraken. Onder meer over welke werkzaamheden wij over en weer verrichten om de klant goed te bedienen; wat wij over en weer van elkaar mogen verwachten; en, niet in de laatste plaats, voor een goede naleving van de toepasselijke (privacy) regelgeving (de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU 2016/679; AVG)).

Welke afspraken maken wij met elkaar?

Waarom Verduurzamen? Steeds vaker wenst een klant naast hypotheekadvies ook advies over verduurzaming van de woning en/of verdere verlaging van de maandlasten door verduurzamende maatregelen te nemen. Met de dienst verduurzamen van Positief Wonen zoals beschreven in bijlage 1 ( Leaflet Samenwerken met Positief Wonen), kunt u uw klant daarin voorzien. De totaaladvies Verduurzaming Service is een niet-financiële dienst en wordt uitgevoerd door Positief Wonen en in de toekomst mogelijk door andere partners.

1 De klant

1.1 Onze samenwerking is gericht op een zo goed mogelijke dienstverlening aan de klant. Bij uw en ons handelen nemen wij dan ook het belang van de klant als uitgangspunt.

1.2 Communicatie met de klant
U blijft verantwoordelijk voor uw eigen communicatie richting de klanten. U dient de klanten te informeren over het gebruik van hun persoonsgegevens voor de doeleinden van de dienst totaaladvies Verduurzaming. Uw klanten die advies willen over verduurzaming van hun (toekomstige) woning en/of verlaging van de maandlasten, kunt u aanbrengen bij ons door middel van het daartoe beschikbare aanmeldformulier (de zogenaamde Fastscan of Greenscan) dat op te roepen is via de website van Positief Wonen. Na ontvangst van het aanmeldformulier neemt Positief Wonen contact op met de klant. Na acceptatie van de verduurzamingsopdracht van Positief Wonen door de klant, ontstaat een verbintenis tussen klant en Positief Wonen.

2 Uw dienstverlening

2.1 Tijdens de looptijd van onze samenwerking mag u (of de bij u aangesloten kantoren) aanvragen voor de diensten van Positief Wonen indienen.

2.2 U (of de bij u aangesloten kantoren) adviseert en bemiddelt geheel zelfstandig ten behoeve van uw klanten. Als u adviseert doet u dat dus op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen rekening en risico. Wij geven geen financieel advies en controleren uw adviezen niet.

2.3 Het is aan u afspraken met uw klant te maken over de inhoud en omvang van uw eigen dienstverlening. Wij zijn geen partij bij die afspraken.

2.4 U bent geen agent of gevolmachtigde van Positief Wonen en u zal zich richting de klant niet als zodanig presenteren.

2.5 U mag niet namens Positief Wonen overgaan tot erkenning van aansprakelijkheid of van het bestaan en de omvang van eventuele schade. U mag evenmin toezeggingen doen van enige uitkering op grond van een Positief Wonen product.

2.6 Het is u slechts toegestaan onze diensten aan te vragen voor andere (sub)tussenpersonen, freelance adviseurs of derde partijen als u fungeert als (distributie) keten of dat daar vooraf melding van is gemaakt bij Positief Wonen en uitdrukkelijke toestemming door Positief Wonen voor is gegeven. Indien u deze afspraak niet nakomt, mogen wij deze Overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen. U bent dan tevens gehouden de door Positief Wonen geleden en nog te lijden schade te vergoeden.

2.7 Als u de rechten en of verplichtingen uit deze Overeenkomst geheel of gedeeltelijk wenst over te dragen aan een derde, dient Positief Wonen u daarvoor op voorhand uitdrukkelijk toestemming te verlenen.

2.8 Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat het niet de bedoeling is dat de rechtsverhouding tussen hen uit hoofde van deze Overeenkomst wordt gekwalificeerd als een arbeidsovereenkomst.

2.9 Partijen spreken met elkaar af dat u jegens Positief Wonen in staat voor de kwaliteit van uw dienstverlening aan de klant. Positief Wonen is niet aansprakelijk voor een (vermeende) fout in de door u verleende dienstverlening. Met deze Overeenkomst vrijwaart u Positief Wonen voor de gevolgen hiervan.

3 Onze dienstverlening

3.1 De werwijze die Positief Wonen hanteert, staan beschreven in het leaflet “Samenwerken met Positief Wonen. Dit document is als Bijlage 1 bij deze Overeenkomst gevoegd. De werkwijze kan steeds door ons gewijzigd worden. Bijvoorbeeld als wet- en regelgeving verandert of omdat wij vinden dat bepaalde werkprocessen verbeterd kunnen worden. De meest actuele tekst van het leaflet is dan ook te vinden op https://mijn.positiefwonen.nl. Ook treft u hier een uitgebreide Q&A lijst aan met toelichting op onze werkwijze.

4 Verwerking Persoonsgegevens

4.1 In het kader van onze dienstverlening, kunnen wij (als verwerker) in opdracht en ten behoeve van u (als verwerkingsverantwoordelijke) ook Persoonsgegevens van klanten verwerken, zoals opgenomen in Bijlage 2 (‘Persoonsgegevens’). Dat doen wij voor het vastleggen en doorgeven van benodigde gegevens aan onze installateurs en derden die helpen bij bijvoorbeeld de teruggave van subsidies en BTW (op zonnepanelen).

4.2 Wij verwerken de Persoonsgegevens uitsluitend op en in overeenstemming met uw (schriftelijke) instructies en deze Overeenkomst. Wij zullen de Persoonsgegevens niet voor andere of eigen doeleinden verwerken. Wij hebben ook geen zeggenschap over het doel en de middelen voor de verwerking van de Persoonsgegevens.

4.3 Wij verwerken de Persoonsgegevens uitsluitend binnen de Europese Economische Ruimte (EER), tenzij wij op grond van een wettelijke bepaling verplicht zouden zijn de Persoonsgegevens buiten de EER te verwerken. In dat geval informeren wij u hierover voorafgaand aan de verwerking, tenzij dit om gewichtige redenen van algemeen belang niet is toegestaan.

4.4 Wij zullen de Persoonsgegevens onder geen omstandigheid delen met of verstrekken aan derden, tenzij
a. u daartoe voorafgaand, schriftelijke toestemming of opdracht heeft gegevens,
b. dit uit de aard van de opdracht voortvloeit (zoals verstrekking aan installateur), of
c. op grond van dwingendrechtelijke regelgeving of op bevel van een gerechtelijke of bestuurlijke instantie daartoe verplicht zijn. Indien wij op grond van dwingendrechtelijke regelgeving of op bevel van een gerechtelijke of bestuurlijke instantie verplicht zijn om de Persoonsgegevens te delen met of te verstrekken aan de Autoriteit Persoonsgegevens, dan zullen wij u hierover voorafgaand schriftelijk en onverwijld informeren, tenzij dit niet is toegestaan onder de genoemde regelgeving.
d. Voor zover vereist zullen wij een verwerkingsregister bijhouden van alle categorieën van verwerkingen van persoonsgegevens die wij voor u doen.

4.5 Zo spoedig mogelijk nadat wij kennisnemen van een (vermoedelijke) inbreuk in verband met de Persoonsgegevens (‘Datalek’), van welke aard dan ook, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen via uw bij ons bekende contactgegevens.

6 Beveiligingsmaatregelen

6.1 Wij zullen – rekening houdend met de van toepassing zijnde regelgeving op het gebied van bescherming van Persoonsgegevens, de stand van de techniek en de kosten van tenuitvoerlegging – technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen treffen om te zorgen voor beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van de Persoonsgegevens en om deze Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

6.2 Wij zullen tijdig informeren als er sprake is van een wijziging van een van de beveiligingsmaatregelen.

7 Bewaartermijn voor Persoonsgegevens

7.1 Wij zullen, -voor zover voor onze dienstverlening van toepassing- , de Persoonsgegevens die zijn ontvangen ten behoeve van het cliëntonderzoek zoals bedoeld in de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (Wwft) gedurende een termijn van vijf jaar bewaren na het uitvoeren van de transactie.

7.2 Overige Persoonsgegevens worden bewaard tot vijf jaar nadat de betreffende aanvraag voor een verduurzamingsadvies tot een daadwerkelijke Overeenkomst heeft geleid.

7.3 Indien een aanvraag niet tot een daadwerkelijke Overeenkomst heeft geleid, worden de Persoonsgegevens bewaard tot één jaar nadat de aanvraag is afgelegd.

8 Onze en uw vergoeding

8.1 Voor de diensten die wij aan uw klanten leveren, betaalt u ons geen vergoeding. De vergoeding die uw klant betaald aan ons, zijn afhankelijk van diensten die uw klant afneemt. De actuele tarieven voor onze dienstverlening staan vermeld op www.Positief Wonen.nl. Deze tarieven zijn inclusief btw, tenzij anders vermeld.

8.2 Jaarlijks beoordelen wij of de overeengekomen beloning nog in een juiste verhouding staat tot de door ons geleverde diensten en prijsindexen. Op grond daarvan stellen wij jaarlijks de tarieven opnieuw vast.

8.3 U kunt ervoor kiezen om een kickback te ontvangen op de door uw klant te betalen vergoedingen. Op het aanbrengen van een klant via de Green- of Fastscan en op het moment dat een klant ervoor kiest ons de geoffreerde duurzaamheidsoplossingen te laten uitvoeren kan op uw wens en aangeven een kickback worden vergoed. U geeft dit aan in het desbetreffende formulier (Green-of Fastscan) welke u aantreft achter uw inlogomgeving op onze website. De kickback bedragen treft u aan in de leaflet Samenwerken met Positief Wonen, die als bijlage 1 is verbonden aan deze samenwerkingsovereenkomst.

8.4 Indien u afziet van een kickback, zullen wij uw klant dit bedrag niet in rekening brengen en dat ook zo communiceren in ons advies en de kickback verwerken als een korting namens u.

8.5 Indien u ervoor kiest de factuur voor onze dienstverlening niet direct bij uw klant in rekening te laten brengen, maar u kiest voor de keuze in de Green- of Fastscan voor de optie factuur verzenden via partner, zullen wij de factuur aan u zenden. U kunt dan zelf zorgdragen voor directe betaling aan ons en verwerking binnen uw proces (opname in de OTD bijvoorbeeld).

8.6 Wij zullen zorgdragen voor een betaling van de afgesproken Kickbacks in de eerste maand nadat de dienst ook aan ons is betaald door u of de klant.

9 Aansprakelijkheid

9.1 Positief Wonen kan op geen enkele wijze en door geen enkele partij aansprakelijk worden gesteld voor schade ontstaan door gebruik van onze diensten.

9.2 U bent niet aansprakelijk voor het verduurzamingsadvies of overige diensten die wij aan uw klanten leveren. De klant is een overeenkomst met Positief Wonen aangegaan op dit vlak, niet met u.

10 Duur en einde van de Overeenkomst

10.1 Deze Overeenkomst gaat in op de datum waarop partijen de Overeenkomst hebben bevestigd bij het invullen van de registratiepagina van Positief Wonen. Partijen sluiten deze samenwerkingsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Zowel u als wij kunnen deze Overeenkomst op elk moment opzeggen. Dat moet schriftelijk gebeuren. Daarbij geldt een opzegtermijn van twee maanden.

10.2 Als er sprake is van een dringende reden, dan mag elke partij de samenwerkingsovereenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen. Er is sprake van een dringende reden, wanneer:
a. de vergunning van één van partijen om haar functie als dienstverlener (bijvoorbeeld financieel adviseur, makelaar of installateur) op te treden, intrekt;
b. één van partijen surseance van betaling of faillissement aanvraagt of een aanvraag doet om toegelaten te worden tot de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp), dan wel dat één van partijen in staat van faillissement wordt verklaard;
c. één van partijen onder curatele wordt gesteld of het vrije beheer over diens vermogen verliest;
d. de zeggenschap in één van partijen wijzigt door een juridische splitsing of een juridische fusie met, of overname door een derde partij;
e. één van partijen een aanwijzing ontvangt van de AFM die inhoudt dat de samenwerking beëindigd moet worden;
f. één van partijen fraude gedoogt, (mede)pleegt of doet (mede)plegen, dan wel pogingen daartoe onderneemt of daaraan zijn medewerking verleent.

11 Gevolgen van beëindiging van de Overeenkomst

11.1 Indien onze samenwerking eindigt, moet u onverwijld alle stukken teruggeven die u in het kader van onze samenwerking van ons heeft gekregen. U dient per direct het gebruik te staken van de Positief Wonen-formule en van de handelsnaam of het handelsmerk van Positief Wonen.

11.2 Lopende en in behandeling zijnde diensten en servicehandelingen die in behandeling waren bij Positief Wonen op het moment van beëindiging van de overeenkomt, worden afgerond tegen de op dat moment geldende voorwaarden en tarieven.

11.3 Indien wij op grond van een wettelijke bewaarplicht bepaalde Persoonsgegevens een wettelijk bepaalde termijn moeten bewaren, dan zullen wij zorgdragen voor de vernietiging van deze Persoonsgegevens na afloop van die wettelijke bewaartermijn.

11.4 Na beëindiging van deze Overeenkomst zullen wij geen Persoonsgegevens afkomstig van uw organisatie meer verwerken.

11.5 Ook nadat deze Overeenkomst is beëindigd, blijven de bepalingen uit deze Overeenkomst, daar waar dat van toepassing is, onverkort van kracht. Dat geldt in het bijzonder voor geheimhouding en de bepalingen inzake de verwerking van Persoonsgegevens zolang wij Persoonsgegevens onder ons hebben.

12 Geheimhouding

12.1 De inhoud van deze Overeenkomst, de daarbij behorende bijlagen, de tussen partijen gevoerde correspondentie en de Persoonsgegevens van klanten zijn vertrouwelijk. Wij spreken dan ook met elkaar af geheimhouding te betrachten van al hetgeen partijen over en weer van elkaar ter kennis is gekomen tijdens de samenwerking. Deze geheimhouding blijft ook van kracht na het beëindigen van deze Overeenkomst.

13 Overige bepalingen

13.1 Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

13.2 Deze Overeenkomst vormt met de eventuele overige bijlagen de volledige Overeenkomst tussen partijen en vervangt alle voorafgaande schriftelijke en of mondelinge afspraken tussen partijen. Eventueel door u gehanteerde algemene voorwaarden worden door Positief Wonen uitdrukkelijk van de hand gewezen.

13.3 Indien een bepaling uit deze Overeenkomst nietig of niet rechtsgeldig blijkt te zijn, tast dit de geldigheid van de gehele Overeenkomst of de overige bepalingen van de Overeenkomst niet aan. Indien zich een dergelijke situatie voordoet, spreken partijen af een nieuwe bepaling vast te stellen. Die bepaling dient zoveel als mogelijk aan te sluiten bij de bepaling die vervangen dient te worden.

13.4 Als één van partijen de naam, logo of huisstijl van de andere partij wil gebruiken, dan dient de andere partij daar eerst schriftelijk toestemming voor te geven. Als u in het registratieformulier uw logo heeft meegestuurd zien wij dat als toestemming om uw logo te mogen gebruiken in de partnerpaginas gelieerd aan de websites van Positief Wonen. Bij beeindiging van de overeenkomst zal de betreffende partnerpagina en logo worden verwijderd.

14 Handelswijze bij geschillen

14.1 Wij streven naar een harmonieuze samenwerking. Mocht er desondanks tussen partijen een geschil over deze Overeenkomst ontstaan, proberen wij daar eerst in goed overleg met u uit te komen. Als dat niet lukt, spreken wij met u af dat wij ons geschil in beginsel door middel van mediation proberen op te lossen.

14.2 Als partijen niet voor mediation kiezen, of als het geschil ook door mediation niet is opgelost, mag iedere partij de zaak aan de rechter voorleggen. Wij spreken af dat partijen een geschil altijd voorleggen aan de bevoegde rechter van de rechtbank Noord Brabant, zittingsplaats Den Bosch.