ALGEMENE VOORWAARDEN
Positief Wonen BV

Algemene Voorwaarden
Positief Wonen B.V. – Duurzaamheidsadviesrapport

1. Definities
1.1. Opdrachtnemer: Positief Wonen B.V., ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel onder nummer 81359640
1.2. Opdrachtgever: de partij die Diensten afneemt van Opdrachtnemer
1.3. Diensten: de diensten of werkzaamheden die door Opdrachtnemer ten behoeve van
Opdrachtgever worden uitgevoerd
1.4. Overeenkomst: de Overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn

2. Aanbiedingen en offertes
2.1. Ieder door Opdrachtnemer gedaan aanbod of uitgebrachte offerte is vrijblijvend en kan door
Opdrachtnemer te allen tijde worden herroepen. Dit geldt ook indien in het aanbod of de
offerte een termijn van aanvaarding is opgenomen.
2.2. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat
deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze
noodzakelijk zijn voor de totstandkoming en uitvoering van de Overeenkomst, tijdig aan
Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien het aanbod of de offerte van Opdrachtnemer is
gebaseerd op door Opdrachtgever verstrekte informatie, staat Opdrachtgever in voor de
juistheid en volledigheid van deze informatie.
2.3. Afbeeldingen, tekeningen, informatie, etc. van de Diensten, welke door Opdrachtnemer
worden versterkt in kader van een aanbieding of offerte, zijn niet bindend en beogen alleen
een algemeen beeld te geven van de aangeboden Diensten.

3. Totstandkoming van de Overeenkomst
De Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever komt in ieder geval tot stand op
het moment waarop:
a. Opdrachtgever het aanbod of de offerte van Opdrachtnemer mondeling, schriftelijk of
per e-mail heeft aanvaard; of,
b. Opdrachtnemer het verzoek of de opdracht van Opdrachtgever mondeling, schriftelijk of
per e-mail heeft aanvaard; of,
c. Opdrachtnemer met medeweten van Opdrachtgever een aanvang heeft gemaakt met
de uitvoering van de Diensten.


4. Toepasselijkheid algemene voorwaarden
4.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van
Opdrachtnemer en op alle overeenkomsten die tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever tot
stand zijn gekomen.
4.2. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd
worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van
toepassing.


5. Uitvoering van de Diensten
5.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met Opdrachtgever, gaat Opdrachtnemer geen
resultaatverplichting aan, maar een inspanningsverplichting om de overeengekomen Diensten
zorgvuldig en bekwaam uit te voeren.
5.2. Opdrachtgever zal aan Opdrachtnemer alle informatie doen toekomen waar Opdrachtnemer
om heeft gevraagd, of waarvan Opdrachtnemer in redelijkheid moet begrijpen dat
Opdrachtnemer deze nodig heeft voor een juiste uitvoering van de Diensten. Opdrachtgever
staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Opdrachtnemer ter
beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Stelt
Opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Opdrachtnemer verlangde informatie
beschikbaar en loopt de uitvoering van de werkzaamheden hierdoor vertraging op, dan komen
de daaruit voortvloeiende extra kosten en een eventuele extra vergoeding voor de Diensten
voor rekening van Opdrachtgever.
5.3. Opdrachtnemer en zijn personeel zijn te allen tijde gebonden aan alle toepasselijke wet- en
regelgeving met betrekking tot de Diensten, welke reeds van kracht is of in de toekomst van
kracht wordt, voor zover de toepasselijkheid van deze wet- en regelgeving door partijen niet
uitdrukkelijk wordt uitgesloten.
5.4. Opdrachtnemer zal bij de uitvoering van de Diensten uitsluitend personen inzetten die
voldoende deskundig zijn en over de juiste kwalificaties beschikken, ongeacht of deze
personen in dienstbetrekking zijn bij Opdrachtnemer of door Opdrachtnemer worden
ingehuurd of ingeleend.

6. Vergoeding en facturering
6.1. In de door partijen overeengekomen vergoeding voor de Diensten zijn alle kosten van
Opdrachtnemer begrepen, tenzij anders overeengekomen. Indien de bedragen inclusief btw
zijn, dan wordt dit expliciet vermeld.
6.2. Opdrachtnemer zal geen meerkosten bij Opdrachtgever in rekening brengen indien de
wijziging van of aanvulling op de Diensten het gevolg is van omstandigheden die aan
Opdrachtnemer kunnen worden toegerekend.
6.3. Betaling van facturen van Opdrachtnemer dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na
de factuurdatum, op de wijze en in de valuta zoals vermeld op de factuur, tenzij door partijen
uitdrukkelijk een andere betaaltermijn of wijze van betaling is overeengekomen.
Opdrachtgever doet afstand van zijn recht om een vordering op Opdrachtnemer te verrekenen
met de facturen van de Opdrachtnemer of zijn betalingsverplichting jegens Opdrachtnemer
om die reden op te schorten.
6.4. Bezwaren tegen een factuur van Opdrachtnemer dienen binnen veertien (14) dagen na
ontvangst door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer gemeld te worden. Een gedeeltelijke
betwisting van de factuur schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever ten aanzien van
het onbetwiste gedeelte niet op.
6.5. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft met betaling binnen de overeengekomen betaaltermijn,
is hij van rechtswege in verzuim. Onverminderd het voorgaande heeft Opdrachtnemer het
recht om de Diensten op te schorten totdat de openstaande vergoeding alsnog is voldaan
6.6. De bij aanvang van de uitvoering van de Diensten overeengekomen prijzen of uurlonen zijn
gebaseerd op het op dat moment bestaande prijspeil. Opdrachtnemer heeft het recht de met
Opdrachtgever overeengekomen vergoedingen jaarlijks per 1 januari aan te passen met de
Dienstenprijsindex (DPI), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek.


7. Geheimhouding
7.1. Opdrachtnemer zal vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever met strikte vertrouwelijkheid
behandelen. Opdrachtnemer garandeert dat zij:
a. geen vertrouwelijke informatie voor een ander doel dan voor het doel waarvoor de
vertrouwelijke informatie verstrekt is te zullen aanwenden; en
b. vertrouwelijke informatie als strikt geheim zullen behandelen en deze niet openbaar
zullen maken of onthullen aan derden, daaronder begrepen publiek of de pers.
7.2. Opdrachtnemer zal slechts vertrouwelijke informatie verstrekken aan haar personeel,
gelieerde maatschappijen, advocaten, onderaannemers, tussenpersonen, hulppersonen en/of
accountants, indien hij van oordeel is dat deze dienen te beschikken over de vertrouwelijke
informatie teneinde hun werkzaamheden voortvloeiend uit of verband houdende met de
Overeenkomst te kunnen uitvoeren. Een partij zal de in dit artikel genoemde personen
voorafgaand aan de ter beschikkingstelling van vertrouwelijke informatie nadrukkelijk over het
vertrouwelijke karakter informeren en hen een gelijke geheimhoudingsverplichting opleggen
als geldt voor die partij zelf.
7.3. Onverminderd de verplichtingen uit hoofde van dit artikel 7 is het ieder der partijen
toegestaan vertrouwelijke informatie openbaar te maken, c.q. te onthullen, indien deze partij
daartoe op grond van een rechterlijk bevel of wettelijke verplichting gehouden is, mits:
a. bij de onthulling de belangen van de partij, aan wie de vertrouwelijke informatie
toebehoort, voldoende beschermd worden overeenkomstig de Overeenkomst; en
b. de onthullende partij de andere partij dusdanig tijdig op de hoogte heeft gebracht van
deze verplichte onthulling dat de andere partij voldoende tijd heeft om een dergelijke
onthulling bij de bevoegde instantie aan te vechten, mits een dergelijke melding is
toegestaan.
7.4. Ieder der partijen zal op schriftelijk verzoek van de andere partij en in ieder geval bij
beëindiging van de werkzaamheden of de Overeenkomst, om welke reden dan ook, alle
vertrouwelijke informatie, die zij van de andere partij onder zich heeft retourneren en/of
vernietigen, zonder daarvan een kopie in enigerlei vorm of op enigerlei gegevensdrager achter
te houden, voor zover er geen wettelijke bewaartermijnen van toepassing zijn.


8. Privacy
Indien in het kader van de uitvoering van de Diensten persoonsgegevens worden verwerkt
door Opdrachtnemer, zal Opdrachtgever de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG) en aanverwante wet- en regelgeving in acht nemen.


9. Intellectuele eigendomsrechten
9.1. De totstandkoming van de Overeenkomst of de uitvoering van de Diensten zal geen invloed
hebben op de intellectuele eigendomsrechten van Opdrachtnemer en houdt geen overdracht
in van intellectuele eigendomsrechten aan Opdrachtgever, noch worden aan een partij
gebruiksrechten (licenties) verleend, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.
9.2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan gebruik te maken van het logo en handelsmerken van
Opdrachtnemer, tenzij Opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijke toestemming daarvoor heeft
gegeven.

10. Uitbesteding aan derden
10.1. Opdrachtnemer is gerechtigd de Diensten uit te besteden aan een onderaannemer, of tijdelijk
gebruik te maken van gekwalificeerd personeel van derden zoals uitzendkrachten, indien dat
noodzakelijk is om aan zijn verplichtingen te voldoen.
10.2. Indien Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Diensten gebruik maakt van derden of
onderaannemers blijft Opdrachtnemer verantwoordelijk voor die keuze en voor de
werkzaamheden van deze derden en/of hun medewerkers. De door deze derden verleende
Diensten zijn ook onderworpen aan de service levels, zoals eventueel tussen partijen
overeengekomen.


11. Aansprakelijkheid
11.1. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is beperkt tot het bedrag ter hoogte van de Diensten
per gebeurtenis.
11.2. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor indirecte of gevolgschade is uitgesloten.
11.3. Geen van de in deze algemene voorwaarden vermelde aansprakelijkheidsbeperkingen is van
toepassing in geval van opzet of grove schuld van een partij of personeel van een partij of in
geval van overlijden of lichamelijk letsel.
11.4. Opdrachtgever is verplicht klachten over de Diensten direct te melden aan Opdrachtnemer. De
klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat
Opdrachtnemer in staat is hierop adequaat te reageren. Elk recht op schadevergoeding vervalt
in elk geval twaalf (12) maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of
indirect voortvloeit.


12. Overmacht
12.1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor het niet of vertraagd nakomen van hun
verplichtingen uit de Overeenkomst indien en voor zover de tekortkoming of vertraging wordt
veroorzaakt door een omstandigheid die overmacht oplevert.
12.2. Indien een partij als gevolg van overmacht zijn verplichtingen geheel of gedeeltelijk niet kan
nakomen, dient die partij de andere partij hiervan onverwijld melding te doen. Indien
Opdrachtnemer een beroep doet op overmacht zal Opdrachtnemer onmiddellijk aan
Opdrachtgever een herstelplan overhandigen om de gevolgen van de overmachtssituatie zo
spoedig mogelijk op te lossen of te beperken.

13. Diversen
Het is partijen niet toegestaan de rechten en verplichtingen uit een tussen hen bestaande
Overeenkomst over te dragen of te verpanden, zonder voorgaande schriftelijke toestemming
van de andere partij.


14. Toepasselijk recht/geschillen
14.1. Alle rechtsverhoudingen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer waarop deze algemene
voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.
14.2. De rechter binnen het arrondissement waar Opdrachtgever is gevestigd is bij uitsluiting
bevoegd van geschillen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer kennis te nemen, tenzij
bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.

Algemene voorwaarden
Positief Wonen B.V. -Projectbegeleiding


1. Definities
1.1. Opdrachtgever is de rechtspersoon of natuurlijk persoon die aan Opdrachtnemer een
Projectbegeleidingsopdracht verstrekt.
1.2. Opdrachtnemer is Positief Wonen B.V., ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel onder nummer 81359640.
1.3. Projectbegeleidingsopdracht is een overeenkomst van opdracht waarbij Opdrachtnemer zich
tegenover Opdrachtgever verplicht om als tussenpersoon werkzaam te zijn bij de
projectbegeleiding tussen Opdrachtgever en Derde partijen.
1.4. Derde is de partij die uitvoering zal geven aan het adviesrapport en het project.
1.5. Project is hetgeen wat volgt uit het duurzaamheidsadvies, waarbij het -advies wordt
gerealiseerd door derde partijen in een zogenaamde projectbegeleiding.


2. Werkingssfeer algemene voorwaarden
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, aanbiedingen,
offertes en andere (rechts)handelingen van Opdrachtnemer.
2.2. Indien de bepalingen van deze algemene voorwaarden afwijken van de inhoud van de
Projectbegeleidingsopdracht, dan prevaleert de inhoud van de Projectbegeleidingsopdracht.
2.3. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op
alle nieuwe of aanvullende Projectbegeleidingsopdrachten die tussen Opdrachtgever en
Opdrachtnemer tot stand komen.


3. Werkzaamheden Opdrachtnemer
3.1. Opdrachtnemer bemiddelt tussen Opdrachtgever en derde partijen ten behoeve van het
realiseren van het duurzaamheidsadvies. Opdrachtnemer krijgt toestemming middels de
Projectbegeleidingsopdracht om in naam van Opdrachtgever met Derden te bemiddelen
Opdrachtnemer wordt nooit partij bij een Contract en sluit geen Contracten op eigen naam.
3.2. Tenzij anders overeengekomen omvat de Projectbegeleidingsopdracht uitsluitend de volgende
diensten:
a. het begeleiden van het volledige project;
b. het voeren van onderhandelingen omtrent het Contract;
c. het actief bevorderen van de totstandkoming van het Contract;
d. het vastleggen van de afspraken tussen Opdrachtgever en de Derde;
e. het aanvragen van de subsidie en het regelen van de teruggaaf van de btw.
3.3. Opdrachtnemer voert uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever een opdracht tot project
begeleiding uit. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan deze Projectbegeleidingsopdracht
en de door Opdrachtnemer in verband daarmee verrichte werkzaamheden.


4. Informatievoorziening
4.1. Opdrachtgever verplicht zich om op eigen initiatief Opdrachtnemer te voorzien van alle
informatie, bescheiden en gegevens die noodzakelijk zijn voor het correct uitvoeren van de
Projectbegeleidingsopdracht. Opdrachtgever staat in voor de juistheid van deze informatie,
bescheiden en gegevens.
4.2. Alle informatie, bescheiden, gegevens en berekeningen die door Opdrachtnemer worden
verstrekt omtrent het object of het eventuele Contract zijn indicatief en niet bindend. De
juistheid van deze informatie, bescheiden, gegevens en berekeningen wordt door
Opdrachtnemer niet gegarandeerd.
4.3. Opdrachtnemer kan vrijblijvend adviezen geven aan Opdrachtgever ten aanzien van de juiste
uitvoering van het Contract. Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking
tot deze adviezen en/of de uitvoering van werkzaamheden door derden op basis van deze
adviezen.


5. Duur en einde van de Projectbegeleidingsopdracht
5.1. De Projectbegeleidingsopdracht wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij anders
overeengekomen.
5.2. De Projectbegeleidingsopdracht eindigt door:
a. de totstandkoming van het Contract tussen Opdrachtgever en de Derde.
b. intrekking van de opdracht door Opdrachtgever;
c. teruggaaf van de opdracht door Opdrachtnemer;
d. ontbinding door een van de partijen.
5.3. De Projectbegeleidingsopdracht kan door ieder der partij worden ontbonden wanneer er aan
de kant van de wederpartij sprake is van een tekortkoming in de nakoming van de
verplichtingen, welke tekortkoming de ontbinding rechtvaardigt en de wederpartij bovendien
is gesommeerd om binnen een redelijke termijn alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen.


6. Betaling diensten
6.1. Opdrachtgever is aan Opdrachtnemer de overeengekomen bedragen verschuldigd indien een
Contract tot stand komt.
6.2. Indien Opdrachtgever de Projectbegeleidingsopdracht intrekt voor de totstandkoming van het
Contract, zonder dat Opdrachtnemer van deze intrekking een verwijt kan worden gemaakt,
kan Opdrachtnemer aanspraak maken op vergoeding van de door Opdrachtnemer reeds
gemaakte kosten. Als na intrekking alsnog een Contract tot stand komt, dan heeft
Opdrachtnemer alsnog recht op de volledige overeengekomen bedragen.
6.3. Als Opdrachtgever de factuur van Opdrachtnemer niet binnen de factuurtermijn heeft betaald
wordt hij geacht zonder enige ingebrekestelling in verzuim te zijn en is Opdrachtnemer
bevoegd om tot invordering over te gaan en alle (buiten)gerechtelijke kosten bij
Opdrachtgever in rekening te brengen.


7. Kosten
7.1. Opdrachtnemer is bevoegd om met betrekking tot werkzaamheden die ten behoeve van
Opdrachtgever moeten worden gemaakt om het Contract correct te kunnen afwikkelen (zoals
het transport, import of export) in naam en voor rekening van Opdrachtgever overeenkomsten
aan te gaan met derden.
7.2. Indien mogelijk zal Opdrachtnemer over het inschakelen van derden vooraf overleg voeren
met Opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer van alle aanspraken of
vorderingen van deze derden.


8. Aansprakelijkheid Opdrachtnemer
8.1. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor de totstandkoming, uitvoering, niet-nakoming,
wanprestatie of annulering van het Contract, indien zulks niet in haar risicosfeer ligt.
8.2. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor de onjuistheid of onnauwkeurigheid van de
informatie, bescheiden, gegevens, berekeningen of adviezen die door Opdrachtnemer aan
Opdrachtgever zijn verstrekt.
8.3. Aansprakelijkheid voor indirecte schade.
8.4. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in ieder geval beperkt tot de directe schade van
Opdrachtgever, tot ten hoogste het bedrag van de door Opdrachtnemer in rekening gebrachte
commissie voor het project waarop de schade betrekking heeft.

9. Geheimhouding
Partijen zullen alle informatie, bescheiden en gegevens die tussen hen worden uitgewisseld
vertrouwelijk behandelen en geheimhouding betrachten. Deze informatie, bescheiden en
gegevens zullen voor geen ander doel worden gebruikt dan in het kader van de
Projectbegeleidingsopdracht.

10. Klachten
10.1. Een klacht over een tekortkoming in de uitvoering van de Projectbegeleidingsopdracht of over
de factuur van Opdrachtnemer dient zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 48 uur
nadat Opdrachtgever de tekortkoming heeft ontdekt dan wel redelijkerwijs had behoren te
ontdekken, schriftelijk of per e-mail bij Opdrachtnemer te worden ingediend.
10.2. Na het verstrijken van deze termijn wordt Opdrachtgever geacht de geleverde dienstverlening,
respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd.


11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op alle geschillen met betrekking tot de Projectbegeleidingsopdracht en de werkzaamheden
van Opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing. Deze geschillen zullen worden
beslecht door de bevoegde rechter binnen het arrondissement waar Opdrachtnemer is
gevestigd.